Zgoda na wyjazd dziecka za granicę

Agata Andrzejewska

Okres wakacyjny to tradycyjny w Polsce czas urlopowych wyjazdów za granicę. Wielu rodziców wyjeżdża we dwójkę razem z dziećmi, ale czasem nie jest to z różnych względów możliwe. W takiej sytuacji konieczne jest posiadanie przy sobie odpowiedniej zgody na wyjazd osoby małoletniej przygotowanej przez oboje rodziców. Posiadanie takiej zgody uprawnia m.in. uprawnia do podejmowania decyzji dotyczących dziecka przez jednego z rodziców.

Zapraszamy do przeczytania poniższych informacji wszystkie osoby, które planują wyjazd z dzieckiem za granicę w pojedynkę lub z innymi członkami rodziny.

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę

Kto powinien posiadać przy sobie zgodę na wyjazd dziecka za granicę?

Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka, którzy wysyłają niepełnoletnie dziecko na wakacje zagranicę pod opieką innych osób np. dziadków, cioci lub przyjaciół, w świetle prawa, powinni zaopatrzyć osobę, która będzie głównym opiekunem dziecka w tzw. zgodę na wyjazd dziecka za granicę. Przypominamy, że w przypadku wyjazdu w obrębie Unii Europejskiej i strefy Schengen zgoda jest także wymagana. Prosimy pamiętać, że zgodę należy posiadać przy sobie przez cały czas pobytu poza granicami kraju – często jest to także uregulowane w przepisach kraju docelowego, do którego wybiera się jeden z rodziców dziecka. Obecność kraju w strefie Schengen nie wyklucza tego, że na jego terenie nie zostaniemy wylegitymowani przez policję lub strażników miejskich.

Nie ma konieczności przygotowywania samodzielnie zgody na wyjazd dziecka w języku angielskim gdyż tłumaczeniu zawsze podlega cały dokument wraz z poświadczeniem notarialnym.

Zgoda na wyjazd dziecka jest jednym z częściej przygotowywanych dokumentów przez kancelarie notarialne.

Zleć przetłumaczenie zgody na wyjazd dziecka za granicę! Czas realizacji do 24h!
Od poniedziałku do piątku!

Dlaczego warto posiadać zgodę na wyjazd?

Taka zgoda będzie bardzo pomocna w przypadku np. kontroli dokumentów na lotnisku, granicy lub wylegitymowania przez służby do tego uprawnione (np. policję), a jego brak może prowadzić do poważnych konsekwencji np. zatrzymania do czasu wyjaśnienia statusu dziecka (np. czy nie zostało uprowadzone). Dziecko obowiązkowo musi posiadać paszport lub dowód osobisty (w krajach do których wjazd „na dowód” jest możliwy). Przed 2012 rokiem istniała możliwość wpisania danych dziecka do paszportu rodzica – pozwalało to dziecku wyjechać za granicę bez posiadania dokumentu podróżnego wystawionego na jego nazwisko. Obecnie nie ma już takiej możliwości. Lista krajów wraz z wymaganymi przy wjeździe dokumentami znajdą Państwo na tej stronie.

Jeżeli niepełnoletnie dziecko wyjeżdża za granicę z obojgiem rodziców – zgoda nie jest konieczna, dziecko musi posiadać ważny  paszport lub dowód osobisty.

Jeżeli niepełnoletnie dziecko wyjeżdża za granicę z jednym z rodziców – konieczna jest pisemna zgoda drugiego rodzica. Zgoda powinna być przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego na język kraju, w którym będzie przebywać. Jeśli nie jest to możliwe wskazane jest tłumaczenie na język angielski. W obu przypadkach zgoda musi być poświadczona notarialnie w obecności obojga rodziców.

Jeżeli dziecko poniżej 18 roku życia wyjeżdża za granicę z osobami niebędącymi rodzicami dziecka – w tym przypadku także zgodę musi wyrazić oboje rodziców (o ile drugi z rodziców: władza rodzicielska drugiego z rodziców została ograniczona lub jest jej pozbawiony, nie ma jej ograniczonej; nie żyje; lub ojciec dziecka nie został ustalony). Zgoda jest obowiązkowa – rodzice dziecka muszą podpisać ją wspólnie przed notariuszem (z zastrzeżeniem sytuacji opisanej powyżej).

Kto może udzielić zgody na wyjazd dziecka za granicę?

Zgoda na wyjazd dziecka może zostać przygotowana przez rodziców lub opiekunów prawnych samodzielnie, natomiast podpisać ją należy w obecności notariusza, który potwierdzi prawdziwość złożonych na niej podpisów notarialnym poświadczeniem. Na zgodzie nie ma konieczności umieszczania podpisów osób, które są w niej upoważniane.

Co powinno znaleźć się na zgodzie?

  • Dane rodzica lub rodziców dziecka czyli: imiona, nazwisko, numer PESEL.
  • Data, miejsce sporządzenia dokumentu.
  • Treść oświadczenia
  • Podpisy obojga rodziców lub rodzica złożony przy notariuszu.
  • Klauzula notarialna potwierdzająca autentyczności podpisów lub podpisu rodziców.
  • Jako załącznik do oświadczenia: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub dzieci.

Wzór zgody na wyjazd dziecka za granicę do pobrania

Zachęcamy do bezpłatnego pobrania wzoru zgody dostępnego na naszej stronie – plik zgoda na wyjazd dziecka za granicę pdf . wystarczy go pobrać, uzupełnić wymaganymi danymi, podpisać oraz udać się z nim do notariusza.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w tłumaczeniu zgody na wyjazd dziecka za granicę. Czas realizacji tłumaczenia zgody na wyjazd to kilka godzin. Jeśli zlecenie otrzymamy w godzinach porannych, możliwe jest jego wykonanie w tym samym dniu. W innych przypadkach będzie ono do odbioru w następnym dniu roboczym.

Wzór zgody na wyjazd do skopiowania:

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę
My, niżej podpisani ………………………………………………… oraz ………………………………………………… wspólnie oświadczamy, że wyrażamy zgodę na wyjazd naszej/go córki/syna …………………………………………………, PESEL: ……………………………………, legitymującej/go się………………………………………………… paszportem polskim / dowodem osobistym* numer, seria:………………………………………………… na wyjazd za granicę Polski do ………………………………………………… w dniach ………………………………………………… pod opieką ………………………………………………… zamieszkałego/ej …………………………………………………, legitymującego się paszportem / dowodem osobistym numer, seria ……………………………………………… i wyrażamy zgodę na to, aby podejmował/a on/a wszystkie decyzje w sprawach dotyczących naszego dziecka, nie wyłączając spraw dotyczących ewentualnego leczenia naszej/go córki/syna.
Czytelny podpis …………………………………
Czytelny podpis …………………………………
………………………………… dnia ………………
* Niepotrzebne skreślić

Masz już przygotowany formularz zgody?

Gwarantujemy szybką odpowiedź!